Häirintä

LVK:n häirintäyhdyshenkilöt

Lämpövoimakerhon häirintäyhdyshenkilöt toimivat kaikkien kerholaisten yhteyshenkilöinä. Heihin voit ottaa yhteyttä helposti aina, kun koet kohdanneesi epäasiallista käytöstä kerhon toiminnassa, olipa kyse sitten sinuun tai johonkin toiseen kohdistuvasta häirinnästä tai laajemmasta kerhotoimintaan liittyvästä ilmiöstä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomistajan lupaa. Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin suoraan Telegramin kautta tai lähestyä heitä rohkeasti tapahtumissa ja kerhohuoneella.

 

Tällä hetkellä häirintäyhdyshenkilöinä toimivat:

                       

Sonja Nurmiainen                                           Niilo Kantoniemi

@sonjanurmiainen                                         @niilokantoniemi

 

 

 

LVK:n häirintätilanneohjeet

Lämpövoimakerho ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kerho pyrkii jatkuvasti kehittymään ja sen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että kaikki sen jäsenet voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi kaikissa kerhon tapahtumissa, riippumatta heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, etnisestä taustastaan tai muista ominaisuuksistaan.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi sanallisena tai sanattomana loukkauksena, seksistisenä tai rasistisena vitsinä, ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena, uhkailuna, ei-toivottuna yhteydenpitona, yhteisöstä ulossulkemisena tai muuten sen toimintaan osallistumisen asiattomana vaikeuttamisena. Häirinnän kokemus on subjektiivinen, eli mikä on loukkaavaa ja ahdistavaa ja koetaan häirinnäksi vaihtelee henkilökohtaisesti, joten ensisijaisesti tärkeintä on henkilön oma kokemus tilanteesta.

Lämpövoimakerhossa on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa. Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisesti, ja häirintäyhdyshenkilöt sitoutuvat toimimaan luottamuksellisesti ja kunnioittavasti kaikkia osapuolia kohtaan. 

Kaikki häirintätapauksista käydyt keskustelut, joissa on oltu yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön, ovat luottamuksen alaisia. Lisäksi kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön, häirintää kokeneen henkilön tai muiden tapahtumaan liittyneiden henkilöiden välillä pysyvät yksityisinä. Häirintäyhdyshenkilö ei myöskään jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen henkilön suostumusta. Häirintäyhdyshenkilöt voivat keskustella keskenään vain ja ainoastaan häirintää kokeneiden henkilöiden suostumuksella. Kuitenkin he voivat keskustella isommista haitallisista teemoista kerhon tai kerholaisten toiminnassa, kunhan keskusteluissa ei jaeta yksilöiviä yksityiskohtia.

Kaikissa kerhon tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta jokaisella kerholaisella ja tapahtumaan osallistuvalla on vastuu puuttua häirintään ja luoda turvallinen ympäristö. Häirintä tapauksissa pyritään harkittuihin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja vain osallisten välisenä.

 

Kerhon jäsenelle häirintätilanteessa:

 • Häirintä ei ole sitä kokeneen syy ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen. 
 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa puuttua. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Voit aina ottaa yhteyttä kerhon tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää. Jatkoselvitystä varten kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut.
 • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.
 • Jos omasta käytöksestä huomautetaan, suhtaudu kritiikkiin rakentavasti.

 

Tapauksen käsittelyn toimintaohje:

 • Kenelle tahansa kerhon häirintäyhdyshenkilölle voi ilmoittaa häirintätapauksista ja kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.
 • Häirintätapauksista ei keskustella hallituksen kokouksissa, vaan ne hoitaa ilmoituksen saanut häirintäyhdyshenkilö. Asia on aina luottamuksellinen, eikä siitä keskustella kenenkään muun kanssa ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa.
 • Häirintäyhdyshenkilö jatkaa asian selvittämistä ja päättää tapauksen jatkokäsittelystä yhdessä häirintää kokeneen osapuolen kanssa ja vain hänen suostumuksellaan.

 

Voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuuden mukaan:

 • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia pyritään kuulemaan tasapuolisesti, ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdyshenkilön ja asianomaisten väliseksi.
 • Kontaktoitu kerhon häirintäyhdyshenkilö voi myös suositella ja ohjata häirintää kokeneen muun muassa AYY:n häirintäyhdyshenkilöille, YTHS:n ammattilaisille tai tilanteen vaatiessa virkavallalle. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin häirintää kokeneen.
 • Mikäli häirintään liittyy yliopiston henkilökuntaa, tilanteen selvittämisestä vastaavat yliopiston häirinnästä vastaavat henkilöt. Kerhon häirintäyhdyshenkilöt voivat toimia tukena tässä prosessissa asianomaisen näin toivoessa.
 • Hallitukselle tiedotetaan tapauksesta vain, jos tarvitaan jatkotoimenpiteitä, jotka on määritelty kerhon säännöissä kohdassa 11 § ja 12 §.

 

Jatkotoimenpiteitä ovat:

 • Osallistumiskielto: Hallitus voi asettaa häirinnästä epäillylle määrätyksi ajaksi tapahtumakieltoon kerhon tapahtumiin. 
 • Kerhosta erottaminen: Mahdolliset häirintätilanteet pyritään hoitamaan aina ensin osallisten kesken, mutta jos ongelmat toistuvat tai ovat erityisen haitallisia, häirintää aiheuttaneet henkilöt voidaan erottaa kerhosta ja sen tapahtumista. Kerhosta erottaminen on vakava toimenpide, joka voidaan toteuttaa hallituksen päätöksellä, kerhon sääntöjen mukaisesti.

 

Mallia otettu Rakennusinsinöörikillan ja Koneinsinöörikillan häirintätilanneohjeista.

fiFinnish